        
  
2023/3/27
                                                                                                                                                                                   CCER            VCS       GS        CDM               CCB                                             2022         594        23.01%     819.38          49.74%     26.38                                 2022                                              4                464     1362   7932                          5                              
          